OCH

KÖPVILLKOR - FÖRETAG


1. ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du för ett företags räkning (”Du”) gör en beställning via www.desenio.se, och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Desenio AB, organisationsnummer 556763-0693 (”Desenio”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Desenio framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för företag som gör beställningar via Sajten eller via Desenios kundtjänst och som kan uppvisa ett giltigt organisationsnummer. Om du handlar som konsument gäller andra köpvillkor som du hittar här.


1.2

För att kunna beställa på Sajten måste Du ha ett giltigt organisationsnummer. Desenio förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga person-/företagsuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).


1.3

Desenio reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Desenio har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Desenio naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Desenio fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Desenio ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.


1.4

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Desenio eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Desenio.


1.5

Du har inte rätt att bedriva vidareförsäljning av Desenios produkter utan skriftligt godkännande från Desenio. Vid misstanke om vidareförsäljning förbehåller sig Desenio att neka köp / makulera en order.


1.6

Undantag från punkt 1.5 görs om Desenios produkter säljs som en del av ett större erbjudande där styckpris för Desenios produkter aldrig får framgå.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten eller via Desenios kundtjänst måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Desenios Integritetspolicy, se här.


2.2

Ett avtal om köp ingås först när Desenio bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Desenio per e-post. Desenio uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Desenios kundtjänst.

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa person-/företagsuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Desenios behandling av personuppgifter finns i Desenios Integritetspolicy.


3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Desenio om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.


3.3

Om Desenio misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Desenio rätt att stänga av dig. Desenio har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.


4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1

Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Vid beställning via Desenios kundtjänst kan priserna avvika från de som anges på Sajten, se punkt 5.


4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt på Sajten här. Desenio har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Desenio. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Desenio eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Desenio förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

Vid beställning via Desenios kundtjänst är det förskottsbetalning via banköverföring som är den betalningsmetod som erbjuds.


5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Desenio kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, till exempel rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Desenio i samband med kampanjen. Desenio förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Vid beställning via Desenios kundtjänst omfattas Du inte av kampanjer på Sajten.


6. PRESENTKORT

Presentkort som säljs på Desenio är giltiga i två (2) år från utfärdat datum och kan användas på Desenios webbshop. När giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

7. LEVERANS OCH TRANSPORT

7.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (till exempel i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Desenio skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Desenios leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

Vid beställning via Desenios kundtjänst kan leveranssätt och tid avvika från antal arbetsdagar som anges på Sajten.

7.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.


7.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen av tidigare angiven referensperson eller person med fullmakt med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Desenio rätt att debitera dig en avgift på 180 kr.


8. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1

Vissa av Desenios varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Du måste vara den ursprungliga köparen och ha ett giltigt garantibevis för att omfattas av garantin. Garantin kan inte överföras till efterföljande köpare.


8.2

Desenio tillämpar inte ångerrätt eller öppet köp vid försäljning till andra företag. Däremot har Du givetvis rätt att reklamera varor som blivit skadade under frakten. Det är din uppgift att kontrollera godset vid mottagande. Synliga skador anmäler Du till speditören direkt vid godsets mottagande. Dolda skador anmäler du till speditören senast 7 dagar efter mottagande. Skicka även ett mail med bild på varorna till kundservice@desenio.se så hanterar vi ärendet och skickar nya varor vid behov.


9. LÄNKAR

Desenio kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Desenios kontroll, och webbplatser utanför Desenios kontroll kan länka till Sajten. Även om Desenio försöker säkerställa att Desenio enbart länkar till webbplatser som delar Desenios personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Desenio inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.


10. FORCE MAJEURE

Desenio ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Desenio inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Desenio dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Desenio rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


11. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Desenio förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Desenio har informerat dig om ändringarna. Desenio rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


12. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

13.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Desenios kundtjänst.


13.2

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist som uppstår i anledning av dessa Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska ("SCC") också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Desenio ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


13.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag eller i sista hand av allmän domstol.

________________________________________
Dessa Villkor har fastställts av Desenio 2019-09-18

4.6
27461
Bästa service Bästa service, snabbaste leverans och finaste posters 20 Apr Jessica Birgitta Johannesson
Nöjd kund Fina posters och snabb leverans. Enda anledningen till att jag ger 4 stjärnor var att det fanns ett litet veck på den ena postern. 20 Apr Pernilla Starkman
Fina motiv Fina motiv, snabb leverans. Nöjd kund 20 Apr Em
Snabb leverans Snabb leverans, stort utbud av fantastiskt fina posters, bra hemsida, bra pris. 20 Apr Jessica Ekström
×
Lägg i
STORLEKSGUIDE
|
Comparison model

175 cm 5'9" Lång

100 x 150 cm39 ½ x 59 in 100w x 150h cm | 39 1/2 x 59 in
70 x 100 cm27 ½ x 39 ¼ in 70w x 100h cm | 27 1/2 x 39 1/4 in
50 x 70 cm19 ¾ x 27 ½ in 50w x 70h cm | 19 3/4 x 27 1/2 in
50 x 50 cm19 ¾ x 19 ¾ in 50w x 50h cm | 19 3/4 x 19 3/4 in
40 x 50 cm15 ¾ x 19 ⅝ in 40w x 50h cm | 15 3/4 x 19 5/8 in
30 x 40 cm11 ¾ x 15 ¾ in 30w x 40h cm | 11 3/4 x 15 3/4 in
21 x 30 cm8 ¼ x 11 ¾ in 21w x 30h cm | 8 1/4 x 11 3/4 in
13 x 18 cm5 x 7 in 13w x 18h cm | 5 x 7 in
VÄLJ LAND
Vart besöker du oss från?
FORTSÄTT
Postern är tom

Du har inte fyllt i någon personalisering. Är det säkert att du vill lägga till produkten utan något personaliserat innehåll?

Nej, gå tillbaka.
Lägg till i
ändå
Bevakning av
Bevaka
Du lämnar nu desenio.se
Du lämnar nu desenio.se och går till Desenio Outlet.
Du kan alltid backa tillbaka till desenio.se eller klicka på Tillbaka till desenio.se.
Fortsätt till outleten
Presentkort
Du har nu aktiverat ditt presentkort. Priset dras av i kassan.
Fortsätt handla
Ta bort presentkort
Bevaka

En eller flera utav dina valda produkter är tillfälligt slut i lager och har därför inte lagts i varukorgen. Följande är en lista på dessa produkter.

Fyll i din mailadress och välj de produkter du vill bevaka

Bevaka alla
Fortsätt handla
Till kassan

Unfortunately we are currently unable to deliver to this address. Please try another address and post code.

Back to checkout
Rabattkoden har registrerats

Rabattkoden kommer automatiskt att läggas till i kassan, koden är giltig till CET.
*Gäller inte för handplockade/personliga posters och ramar.

Fortsätt handla
Cookies och liknande tekniker
Desenio använder cookies och liknande tekniker för att kunna förbättra din användarupplevelse och för nedanstående ändamål. Du kan här välja att acceptera samtliga cookies eller anpassa vilka cookies du accepterar eller inte.
Acceptera
Nödvändiga
Nödvändiga cookies aktiverar grundläggande funktioner som gör att webbplatsen fungerar säkert och korrekt. Därför går de inte att stänga av. Dessa cookies hanterar bland annat sidnavigering, nästa steg i köpprocessen och inloggat läge.
Analys och statistik
Dessa cookies ger oss information om hur användarupplevelsen av vår webbplats fungerar och ger oss möjlighet att jobba med förbättringar av användarvänligheten, kundservice och andra liknande funktioner.
Personalisering
Personaliseringscookies används för att anpassa din upplevelse av webbplatsen efter dina preferenser, köphistorik och historik från hur du navigerat. Det här ger dig mer relevanta erbjudanden och en bättre användarupplevelse.
Marknadsföring
Marknadsföringscookies används för annonsering där vi med hjälp av våra samarbetspartners kan kommunicera den typ av erbjudanden som vi bedömer är mest relevanta för dig och dina preferenser.
Spara och stäng

Postern har lagts till i kassan

Lägg till ram |

Ingen
ram

FORTSÄTT UTAN RAM
LÄGG TILL RAM I
Välj plats

Sök efter en specifik plats, antingen genom adress eller genom att dra den röda markören på kartan. När du har valt plats, klicka på "Sätt dessa koordinater" för att verifiera och gå vidare.

Sätt dessa koordinater
×