Leverans 1-3 arbetsdagar
|
Fri frakt över 199kr*
Leverans 1-3 arbetsdagar
Fri frakt över 199kr*
Posters
Ramar
Tavelväggar
Kvar till fri frakt
TOTALSUMMA
Till kassan
0 Varor
Fortsätt handla
Kvar till fri frakt
TOTALSUMMA
Till kassan

Integritetspolicy för samarbeten - Desenio AB

Introduktion och sammanfattning

Din personliga integritet är viktig för Desenio AB (”Desenio” eller ”vi”). I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation.

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

  • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera vårt samarbete.
  • För att följa obligatoriska lagar.
  • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.
  • För att följa upp samarbetet.

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har.

Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan. Du kan läsa om hur, varför och hur lång tidsperiod vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Desenio AB, med organisationsnummer 556763-0693, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att vår bank behandlar personlig data insamlat från oss och är ensamt ansvariga för deras behandling. 

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på influencers@desenio.com 

Från vem eller var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Desenio. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

  • För att försäkra oss om att du får betalt så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
  • För att vi ska kunna leverera dina produkter till dig kommer dina personliga uppgifter hanteras i enlighet med våra köpvillkor och integritetspolicy för köp och sajt.
  • För att kommunicera med dig angående ett potentiellt eller aktuellt samarbete kommer vi hantera dina personliga uppgifter. 
  • Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EEA?

Desenio behandlar generellt dina personuppgifter inom EU/EEA men i enskilda fall använder vi leverantörer från länder utanför EU/EEA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EEA säkerställer Desenio att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå. 

Desenio kan komma att överföra dina personuppgifter till USA. Våra amerikanska leverantörer är Privacy Shield-certifierade. Privacy Shield är en överenskommelse mellan EU och USA vars grund är att skydda européers grundläggande rättigheter och att säkerställa rättssäkerheten för företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska företag kan bli Privacy Shield-certifierade av det amerikanska handelsdepartementet. Detta departement verifierar att leverantörernas integritetspolicy lever upp till hög standard för dataskydd.

Kontakta oss ifall du har några frågor om hur vi delar dina personuppgifter eller ifall du vill ha information om de säkerhetsåtgärder vi har.

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.


Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan.

I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.


Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar.


Rätt till rättelse

Du har rätt att gå rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.


Rätt till radering (”rätten att bli glömd”) och begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att Desenio begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas.


Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att fråga oss att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet) Denna rätt tillämpas personuppgifter du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart och kompatibelt format ifall: :

  • Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och
  • Behandlingen utförs automatiskt

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från Desenio till en annan dataansvarig.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt angående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. I tabellen kan du läsa mer detaljerad information om varför vi behandlar dina personuppgifter (syften med behandlingen), vilka personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för varje syfte.


Behandling före ett samarbete

För att vi ska kunna kommunicera med dig angående ett potentiellt samarbete och för att göra en relevant förfrågan samt få feedback från dig måste vi hantera dina personliga uppgifter. Om vi inte samlar in personuppgifter för dessa ändamål kommer vi inte kunna kontakta dig, göra en förfrågan eller besvara dina frågor. Uppgifter kan komma att samlas in när du tar kontakt med oss eller när vi hittar din offentliga profil online. 

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?

För att skicka mail, SMS, eller telefonsamtal angående samarbeten.

Din mailadress och/eller telefonnummer, namn, användarnamn, länk till sociala medier-profil och antal följare.

När du väljer att ta kontakt med oss hanterar vi dina personuppgifter baserad på vad som är nödvändigt.

När vi hittat din din profil online hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse. 

Vi sparar dina uppgifter under tre (3) år. 


Behandling som krävs för genomförande av samarbetet, etc.

För att vi ska kunna ha ett samarbete med dig måste vi hantera dina personuppgifter. Vi behöver också hantera dina uppgifter för att följa lagar och andra regler, som bokföringslagens krav att spara sådana uppgifter. Om du inte förser oss med personuppgifter för dessa syften kommer vi inte ha möjlighet att ha ett samarbete tillsammans.

Vänligen notera att även vår bank hanterar personuppgifter för att kunna administrera vår betalning till dig. Vår bank är ensamt ansvarig för den hanteringen.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?

För att administrera vårt samarbete, alltså för att veta vem vi ingår en överenskommelse med och bekräfta vårt kontrakt.

Ditt namn, kontaktuppgifter som e-postadress och leveransadress, orderinformation, bank- eller fakturauppgifter.

Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt med dig.

Från när vi diskuterar att ingå en överenskommelse och i sju (7) till åtta (8) år enligt bokföringslag.

För att hantera eventuella klagomål och/eller >rättsliga tvister mot oss. 

Ditt namn, kontaktuppgifter, information du har uppgett som är relevant inom ramverket för klagomplet och/eller den rättsliga tvisten.

Behandlingen är nödvändig för utförandet av vårt kontrakt med dig och för oss att följa relevanta lagar och vårt berättigade intresse att hantera  klagomål och/eller försvara oss mot rättsliga krav.

Från när vi blir uppmärksammade om ditt klagomål och/eller rättslig tvist och så länge det är pågående. Om vi avvisar ditt anspråk så lagrar vi alltid informationen i tolv (12) månader ifall du skulle välja att ha din rättsliga tvist granskad av en annan insats.

För att följa lagar, såsom exempelvis bokföringslagen och penningtvättslagstiftning.

Information på din faktura som till exempel köphistorik, namn och kontaktuppgifter.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska följa relevant lagstiftning.

Från när vi mottar en faktura eller gör en transaktion och sju (7) till åtta (8) år i enlighet med svensk bokföringslag och fem till tio (5-10) år enligt penningtvättslagstiftning.

För att kunna vara effektiva i användning av resurser behöver vi utvärdera samarbeten genom att analysera statistik. 

Samarbetspartnens följare och engagemang i samarbetsaktiviteten.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna värdera samarbetet. 

Under tre (3) år.


Behandling för att kunna kommunicera med dig

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?

För att kommunicera kring vårt samarbete.

Din mailadress och korrespondenshistorik.

Behandling är nödvändigt för att vi ska kunna ha ett samarbete. 

Under tre (3) år. 


Hur har vi bedömt intresseavvägningen när den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar Desenio dina personuppgifter och förlitar oss på vårt berättigade intresse som rättslig grund för behandlingen. Vid bedömning av den rättsliga grunden förlitar vi oss på ett intresseavvägningstest genom vilket vi har fastställt att våra legitima intressen för behandlingen väger tyngre än ditt intresse och din grundläggande rättighet att inte få dina personuppgifter behandlade. Vi har angivit vårt berättigade intresse i tabellerna ovan. Vänligen kontakta oss ifall du vill läsa mer om hur vi har gjort detta test. Våra kontaktuppgifter anges i början av denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy uppdaterades av Desenio den 25 maj 2018.

Så tycker våra kunder

4.6
Baserat på 21703 omdömen. Se några av omdömena här.
Fina tavlor. Enkelt att fixa tavelväggen men leveransen kunde va lite snabbare. 18 Feb Lisa
Utmärkt Utmärkt - fem av fem! 18 Feb Rebecca
perfekt mycket bra snabb leverans 17 Feb patrik
Mycket nöjd Fin kvalité, snabb leverans. Mycket nöjd med tavlorna. 17 Feb Hanna Forssén
×
Fortsätt handla
Till kassan
Fortsätt handla
Till kassan

Du kanske också gillar

Komplettera din tavelvägg

Visa inte igen
Tillbaka
Asia
Europe
North America
Oceania

Du har inte fyllt i någon personalisering. Är det säkert att du vill lägga till produkten utan något personaliserat innehåll?

Nej, gå tillbaka.
Ja, Lägg till i varukorgen

Filer måste vara mindre än 5 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png


Bevakning av

Du lämnar nu desenio.se

Du lämnar nu desenio.se och går till Desenio Outlet.
Du kan alltid backa tillbaka till desenio.se eller klicka på Tillbaka till desenio.se.
Fortsätt till outleten

Presentkort

Du har nu aktiverat ditt presentkort. Priset dras av i kassan.
Fortsätt handla
Ta bort presentkort

Bevaka

En eller flera utav dina valda produkter är tillfälligt slut i lager och har därför inte lagts i varukorgen. Följande är en lista på dessa produkter.

Fyll i din mailadress och välj de produkter du vill bevaka

Bevaka alla
Fortsätt handla
Till kassan

Välj plats

Sök efter en specifik plats, antingen genom adress eller genom att dra den röda markören på kartan. När du har valt plats, klicka på "Sätt dessa koordinater" för att verifiera och gå vidare.

Sätt dessa koordinater